November 2012 Revolver Match
ICORE Postal Match

For latest match results go to the Revolver page.

 

    Revolver       1- More Ports 4- How Quick  
    10-Nov-12         2- Reloads 5- Carnival
    Overall           3- Quick One
  L   I                  
Pl Cl Name Class ICORE # Div Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Stg 5 Total L%
1 GM Sorensen, Mike B CA9633 O 41.78 35.56 12.93 20.80 88.84 199.91 100.00
2 GM Hall, Dan U CA9634 L 47.69 43.87 17.91 27.55 88.71 225.73 100.00
3 M Maxwell, John A CA1357 L 45.59 48.40 15.30 24.95 104.94 239.18 94.38
4 A Levakis, Pete A CA147 O 51.81 58.70 19.44 22.82 93.35 246.12 81.22
5 GM Brockway, Bryan A CA2133 C 62.34 41.90 30.12 20.37 97.93 252.66 100.00
6 A Joslin, Ron C CA139 O 48.25 43.81 23.58 44.05 95.20 254.89 78.43
7 A Yoshimura, Cedric A CA040 L 52.43 52.49 27.40 37.10 104.41 273.83 82.43
8 A Rink, Dave u   L 48.42 57.70 39.27 39.85 110.96 296.20 76.21
9 B Schoenbaum, Bob C LCA148 O 65.58 64.63 28.34 33.05 115.97 307.57 65.00
10 B Messina, Warren C LCA1599 L 66.56 56.29 26.39 52.38 137.80 339.42 66.50
11 B Loeb, Peter B CA2712 C 66.43 65.90 35.20 39.51 144.49 351.53 71.87
12 B Olson, Kent u   L 73.57 64.18 29.95 32.06 156.54 356.30 63.35
13 B Johnson, Kevin U CA2462 C 100.44 72.02 35.60 40.05 111.95 360.06 70.17
14 C Zarth, Willie Jr U CA2211 L 122.27 62.97 32.21 39.01 130.95 387.41 58.27
15 C Cutforth, Charles D CA2332 L 99.67 78.72 26.07 59.87 207.46 471.79 47.85
16 C Gibbs, Jeff C CA1628 L 153.34 76.07 23.98 43.81 187.96 485.16 46.53
17 C Rungaldier, Harry D CA9826 C 95.84 83.40 35.39 64.87 253.80 533.30 47.38
18 D Winger, Brian D CA2686 L 119.01 109.36 42.16 57.67 268.83 597.03 37.81

    Revolver     1- More Ports 4- How Quick  
    10-Nov-12       2- Reloads 5- Carnival
    Open         3- Quick One
  L   I                
Pl Cl Name Class ICORE # Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Stg 5 Total L%
1 GM Sorensen, Mike B CA9633 41.78 35.56 12.93 20.80 88.84 199.91 100.00
2 A Levakis, Pete A CA147 51.81 58.70 19.44 22.82 93.35 246.12 81.22
3 A Joslin, Ron C CA139 48.25 43.81 23.58 44.05 95.20 254.89 78.43
4 B Schoenbaum, Bob C LCA148 65.58 64.63 28.34 33.05 115.97 307.57 65.00

    Revolver     1- More Ports 4- How Quick  
    10-Nov-12       2- Reloads 5- Carnival
    Limited         3- Quick One
  L   I                
Pl Cl Name Class ICORE # Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Stg 5 Total L%
1 GM Hall, Dan U CA9634 47.69 43.87 17.91 27.55 88.71 225.73 100.00
2 M Maxwell, John A CA1357 45.59 48.40 15.30 24.95 104.94 239.18 94.38
3 A Yoshimura, Cedric A CA040 52.43 52.49 27.40 37.10 104.41 273.83 82.43
4 A Rink, Dave u   48.42 57.70 39.27 39.85 110.96 296.20 76.21
5 B Messina, Warren C LCA1599 66.56 56.29 26.39 52.38 137.80 339.42 66.50
6 B Olson, Kent u   73.57 64.18 29.95 32.06 156.54 356.30 63.35
7 C Zarth, Willie Jr U CA2211 122.27 62.97 32.21 39.01 130.95 387.41 58.27
8 C Cutforth, Charles D CA2332 99.67 78.72 26.07 59.87 207.46 471.79 47.85
9 C Gibbs, Jeff C CA1628 153.34 76.07 23.98 43.81 187.96 485.16 46.53
10 D Winger, Brian D CA2686 119.01 109.36 42.16 57.67 268.83 597.03 37.81

    Revolver     1- More Ports 4- How Quick  
    10-Nov-12       2- Reloads 5- Carnival
    Classic         3- Quick One
  L   I                
Pl Cl Name Class ICORE # Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Stg 5 Total L%
1 GM Brockway, Bryan A CA2133 62.34 41.90 30.12 20.37 97.93 252.66 100.00
2 B Loeb, Peter B CA2712 66.43 65.90 35.20 39.51 144.49 351.53 71.87
3 B Johnson, Kevin U CA2462 100.44 72.02 35.60 40.05 111.95 360.06 70.17
4 C Rungaldier, Harry D CA9826 95.84 83.40 35.39 64.87 253.80 533.30 47.38

  Revolver   1- More Ports 4- How Quick  
  10-Nov-12     2- Reloads 5- Carnival
  ICORE Class       3- Quick One
Pl Name ICORE # Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Stg 5 Total L%
ICORE Class - A
Open
1 Levakis, Pete CA147 51.81 58.70 19.44 22.82 93.35 246.12 81.22
Limited
1 Maxwell, John CA1357 45.59 48.40 15.30 24.95 104.94 239.18 94.38
2 Yoshimura, Cedric CA040 52.43 52.49 27.40 37.10 104.41 273.83 82.43
Classic
1 Brockway, Bryan CA2133 62.34 41.90 30.12 20.37 97.93 252.66 100.00
ICORE Class - B
Open
1 Sorensen, Mike CA9633 41.78 35.56 12.93 20.80 88.84 199.91 100.00
Classic
1 Loeb, Peter CA2712 66.43 65.90 35.20 39.51 144.49 351.53 71.87
ICORE Class - C
Open
1 Joslin, Ron CA139 48.25 43.81 23.58 44.05 95.20 254.89 78.43
2 Schoenbaum, Bob LCA148 65.58 64.63 28.34 33.05 115.97 307.57 65.00
Limited
1 Messina, Warren LCA1599 66.56 56.29 26.39 52.38 137.80 339.42 66.50
2 Gibbs, Jeff CA1628 153.34 76.07 23.98 43.81 187.96 485.16 46.53
ICORE Class - D
Limited
1 Cutforth, Charles CA2332 99.67 78.72 26.07 59.87 207.46 471.79 47.85
2 Winger, Brian CA2686 119.01 109.36 42.16 57.67 268.83 597.03 37.81
Classic
1 Rungaldier, Harry CA9826 95.84 83.40 35.39 64.87 253.80 533.30 47.38
ICORE Class - U
Limited
1 Hall, Dan CA9634 47.69 43.87 17.91 27.55 88.71 225.73 100.00
2 Rink, Dave   48.42 57.70 39.27 39.85 110.96 296.20 76.21
3 Olson, Kent   73.57 64.18 29.95 32.06 156.54 356.30 63.35
4 Zarth, Willie Jr CA2211 122.27 62.97 32.21 39.01 130.95 387.41 58.27
Classic
1 Johnson, Kevin CA2462 100.44 72.02 35.60 40.05 111.95 360.06 70.17

  Revolver                        
  10-Nov-12                        
  Stage                        
  Stage 1- More Ports     Stage 2- Reloads     Stage 3- Quick One
Pl Name Div Stg 1   Pl Name Div Stg 2   Pl Name Div Stg 3
1 Sorensen, Mike O 41.78   1 Sorensen, Mike O 35.56   1 Sorensen, Mike O 12.93
2 Maxwell, John L 45.59   2 Brockway, Bryan C 41.90   2 Maxwell, John L 15.30
3 Hall, Dan L 47.69   3 Joslin, Ron O 43.81   3 Hall, Dan L 17.91
4 Joslin, Ron O 48.25   4 Hall, Dan L 43.87   4 Levakis, Pete O 19.44
5 Rink, Dave L 48.42   5 Maxwell, John L 48.40   5 Joslin, Ron O 23.58
6 Levakis, Pete O 51.81   6 Yoshimura, Cedric L 52.49   6 Gibbs, Jeff L 23.98
7 Yoshimura, Cedric L 52.43   7 Messina, Warren L 56.29   7 Cutforth, Charles L 26.07
8 Brockway, Bryan C 62.34   8 Rink, Dave L 57.70   8 Messina, Warren L 26.39
9 Schoenbaum, Bob O 65.58   9 Levakis, Pete O 58.70   9 Yoshimura, Cedric L 27.40
10 Loeb, Peter C 66.43   10 Zarth, Willie Jr L 62.97   10 Schoenbaum, Bob O 28.34
11 Messina, Warren L 66.56   11 Olson, Kent L 64.18   11 Olson, Kent L 29.95
12 Olson, Kent L 73.57   12 Schoenbaum, Bob O 64.63   12 Brockway, Bryan C 30.12
13 Rungaldier, Harry C 95.84   13 Loeb, Peter C 65.90   13 Zarth, Willie Jr L 32.21
14 Cutforth, Charles L 99.67   14 Johnson, Kevin C 72.02   14 Loeb, Peter C 35.20
15 Johnson, Kevin C 100.44   15 Gibbs, Jeff L 76.07   15 Rungaldier, Harry C 35.39
16 Winger, Brian L 119.01   16 Cutforth, Charles L 78.72   16 Johnson, Kevin C 35.60
17 Zarth, Willie Jr L 122.27   17 Rungaldier, Harry C 83.40   17 Rink, Dave L 39.27
18 Gibbs, Jeff L 153.34   18 Winger, Brian L 109.36   18 Winger, Brian L 42.16

  Stage 4- How Quick     Stage 5- Carnival
Pl Name Div Stg 4   Pl Name Div Stg 5
1 Brockway, Bryan C 20.37   1 Hall, Dan L 88.71
2 Sorensen, Mike O 20.80   2 Sorensen, Mike O 88.84
3 Levakis, Pete O 22.82   3 Levakis, Pete O 93.35
4 Maxwell, John L 24.95   4 Joslin, Ron O 95.20
5 Hall, Dan L 27.55   5 Brockway, Bryan C 97.93
6 Olson, Kent L 32.06   6 Yoshimura, Cedric L 104.41
7 Schoenbaum, Bob O 33.05   7 Maxwell, John L 104.94
8 Yoshimura, Cedric L 37.10   8 Rink, Dave L 110.96
9 Zarth, Willie Jr L 39.01   9 Johnson, Kevin C 111.95
10 Loeb, Peter C 39.51   10 Schoenbaum, Bob O 115.97
11 Rink, Dave L 39.85   11 Zarth, Willie Jr L 130.95
12 Johnson, Kevin C 40.05   12 Messina, Warren L 137.80
13 Gibbs, Jeff L 43.81   13 Loeb, Peter C 144.49
14 Joslin, Ron O 44.05   14 Olson, Kent L 156.54
15 Messina, Warren L 52.38   15 Gibbs, Jeff L 187.96
16 Winger, Brian L 57.67   16 Cutforth, Charles L 207.46
17 Cutforth, Charles L 59.87   17 Rungaldier, Harry C 253.80
18 Rungaldier, Harry C 64.87   18 Winger, Brian L 268.83

    Revolver       1- More Ports 4- How Quick
    10-Nov-12         2- Reloads
    Postal Overall           3- Quick One  
  L   I                
Pl Cl Name Class ICORE # Div Stg 1 Stg 2 Stg 3 Stg 4 Total L%
1 GM Sorensen, Mike B CA9633 O 41.78 35.56 12.93 20.80 111.07 100.00
2 GM Maxwell, John A CA1357 L 45.59 48.40 15.30 24.95 134.24 100.00
3 GM Hall, Dan U CA9634 L 47.69 43.87 17.91 27.55 137.02 97.97
4 B Levakis, Pete A CA147 O 51.81 58.70 19.44 22.82 152.77 72.70
5 GM Brockway, Bryan A CA2133 C 62.34 41.90 30.12 20.37 154.73 100.00
6 B Joslin, Ron C CA139 O 48.25 43.81 23.58 44.05 159.69 69.55
7 A Yoshimura, Cedric A CA040 L 52.43 52.49 27.40 37.10 169.42 79.24
8 B Rink, Dave u   L 48.42 57.70 39.27 39.85 185.24 72.47
9 C Schoenbaum, Bob C LCA148 O 65.58 64.63 28.34 33.05 191.60 57.97
10 B Olson, Kent u   L 73.57 64.18 29.95 32.06 199.76 67.20
11 B Messina, Warren C LCA1599 L 66.56 56.29 26.39 52.38 201.62 66.58
12 B Loeb, Peter B CA2712 C 66.43 65.90 35.20 39.51 207.04 74.73
13 B Johnson, Kevin U CA2462 C 100.44 72.02 35.60 40.05 248.11 62.36
14 C Zarth, Willie Jr U CA2211 L 122.27 62.97 32.21 39.01 256.46 52.34
15 C Cutforth, Charles D CA2332 L 99.67 78.72 26.07 59.87 264.33 50.79
16 C Rungaldier, Harry D CA9826 C 95.84 83.40 35.39 64.87 279.50 55.36
17 C Gibbs, Jeff C CA1628 L 153.34 76.07 23.98 43.81 297.20 45.17
18 D Winger, Brian D CA2686 L 119.01 109.36 42.16 57.67 328.20 40.90